LU: +352 661 701 700 | BE: +32 475 74 46 95 |

Gebruiksvoorwaarden

LEES AANDACHTIG DEZE KENNISGEVING. HET IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE SITE EN DE INHOUD ERVAN.

De toegang tot deze site is gratis, maar het eenvoudige gebruik en/ of raadpleging ervan houdt automatisch en onvoorwaardelijk in dat u alle onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden volledig aanvaardt.

De uitgever die verantwoordelijk is voor deze site en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Meto Consult SàRL gevestigd aan Rue Nicolas Petit, 8 - L-2326 Luxemburg (BTW: LU26373124 / RCSL: B 180156).

De informatie op deze site is opgesteld om informatie aan geïnteresseerde partijen te verstrekken. Deze site is door Meto Consult in goed vertrouwen samengesteld, maar er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de informatie die deze bevat.

Als afbeeldingen of ontwerpen uw eigendom lijken te zijn en u het niet eens bent met het gebruik ervan, laat het ons dan weten zodat we ze kunnen verwijderen. Het mogelijke gebruik van materiaal van andere bedrijven, zoals, zonder beperking, redactiemateriaal, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, evenals namen, logo's, handelsmerken en servicemerken, wordt gemaakt met het oog op reclame maken voor de producten van deze externe bedrijven.

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat Meto Consult niet verantwoordelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en het materiaal op deze site.

De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen tegen virussen, wormen en andere externe invloeden.

Deze site kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Meto Consult beheert of controleert in geen enkel opzicht de informatie, producten of diensten op deze sites van derden. Links en referenties van derden zijn alleen opgenomen voor het gemak van gebruikers en vormen geen goedkeuring door Meto Consult. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van links en verwijzingen van derden.

Het auteursrecht op het materiaal op deze site behoort toe aan Meto Consult. Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke en regelgevende bepalingen, de reproductie, distributie of marketing, op elk medium, van een onderdeel van de site (redactionele documenten, foto's, illustraties en andere grafische elementen, namen, logo's, merken en servicemerken, enz.), zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de site-editor is verboden.

Meto Consult behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan deze site aan te brengen. Meto Consult kan de werking van deze site opschorten voor assistentie of onderhoudswerkzaamheden, om de inhoud bij te werken of om een andere reden.

De op de site gepubliceerde prijzen zijn de volgende voorwaarden van toepassing: tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in euro's en exclusief BTW Dit zijn adviesverkoopprijzen op het moment van plaatsing op de site. We behouden ons het recht voor om specificaties en/ of prijzen op elk moment te wijzigen.

De bepalingen en voorwaarden in deze juridische kennisgeving worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de wetten van Luxemburg. Met uitzondering van bepalingen van openbare orde, moet elk geschil dat kan ontstaan in het kader van de uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden, alvorens enige juridische actie wordt voorgelegd aan de redacteur van de site voor een mogelijke minnelijke schikking of bemiddeling. Alle geschillen die hieruit of in verband hiermee voortvloeien, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Luxemburgse rechtbanken.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden, zonder kennisgeving of enige vorm van compensatie. We raden u daarom aan om ze regelmatig te raadplegen. De algemene gebruiksvoorwaarden die op de gebruiker van toepassing zijn, zijn deze die van kracht zijn op het moment van zijn verbinding met de site.

Indien een van de clausules van deze algemene gebruiksvoorwaarden nietig zou worden verklaard door een gerechtelijke beslissing, kan deze nietigheid niet alle andere clausules vernietigen, die hun volledige werking zouden blijven behouden.Zie ook het cookiebeleid

Raadpleeg ook het beleid inzake de verwerking van persoonsgegevensLaatst bijgewerkt: 10 augustus 2020